SOŠ a SOU Neratovice

SOŠ a SOU Neratovice vznikla v roce 1998 splynutím 3 škol na okrese Mělník. Od jejího vzniku až k dnešnímu dni se podílela řada kvalifikovaných pedagogů i provozních pracovníků na její současné podobě.

Dnes jde o uznávanou střední školu, která má za sebou mnohá ocenění, ale také respekt a úspěchy.

Škola v současné době vzdělává v 21 třídách okolo 390 žáků v oborech vzdělání strojírenského, stavebního, službového a ekonomického zaměření.

Pro výuku a ubytování žáků využívá dva objekty v Neratovicích, dále pro odborný výcvik 5 odloučených pracovišť a zhruba 120 smluvních pracovišť. Žákem školy se může stát každý, kdo má splněnou povinnou školní docházku, zdravotní způsobilost pro výkon daného oboru a u maturitních oborů úspěšně absolvoval přijímací zkoušky.

Největší součástí školy je objekt v ulici Spojovací, ve kterém probíhá teoretická výuka všech tříletých oborů vzdělání a odborný výcvik 1. ročníku oborů vzdělání karosář, instalatér, mechanik opravář motorových vozidel a zedník. V objektu Školní se realizuje teoretická výuka maturitních oborů, dále odborný výcvik oboru vzdělání kadeřník a kuchař číšník. Škola v této části školy nabízí stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže.

Veškerá výuka probíhá na moderním vybavení, žáci mají možnost získat svářečský průkaz, řidičské oprávnění nebo se mohou účastnit zájmových aktivit – barmanský kurz, lyžařský kurz, turistický kurz, zájmové kroužky apod.

Proč

si nás vybrat?

Cílem školy je, aby do praxe odcházeli dobře připravení mladí lidé, kteří se uplatní v životě a kteří budou v dobrém vzpomínat na svou střední školu.

Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé střední školy a učitelé odborného výcviku, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků a ve spolupráci s rodiči i důsledné výchovné působení.

Žáci na škole najdou prostor pro seberealizaci a mohou počítat s tím, že v rámci svých možností budou dobře připraveni pro zařazení do praktického života.

Studijní obory

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

studium denní, délka studia: 4 r.
Tento obor je zaměřen na přípravu zaměstnanců pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích státní správy, pro administrativní činnosti v oblasti advokacie, notářství a soudnictví.

65-42-M/01 Hotelnictví

studium denní, délka studia: 4 r.
Obor je zaměřen na řízení stravovacích provozů a ubytovacích služeb, absolventi budou zajišťovat gastronomické akce, informační služby i práce na recepcích.

65-41-L/01 Gastronomie

studium denní, délka studia: 4 r.
Záměrem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro oblast společného stravování. Absolventi budou schopni vykonávat odborné gastronomické činnosti (provozní, marketingové, obchodně podnikatelské nebo řídicí) ve stravovacích zařízeních.

23-45-M/01 Dopravní prostředky

studium denní, délka studia: 4 r.

Obor vychovává pracovníky do středně technických pozic, zabývá se konstrukcí, provozem, údržbou a diagnostikou motorových vozidel. Věnuje se především silniční dopravě.

Podnikání (dálková forma)

studium dálkové, délka studia: 3 r.

Absolvent bude vykonávat činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení jako pracovník poštovního provozu a přepravy, pracovník přepážky a referent v bance, směnárně, pojišťovně, na poště, samostatný finanční poradce, obchodní zástupce logistické firmy, firemní recepč- ní, pracovník v cestovním ruchu, logistik v dopravě, přepravě, logistik skladových operací.

Provozní technika

studium denní, délka studia: 2 r.

Absolvent bude vykonávat činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení jako pracovník poštovního provozu a přepravy, pracovník přepážky a referent v bance, směnárně, pojišťovně, na poště, samostatný finanční poradce, obchodní zástupce logistické firmy, firemní recepč- ní, pracovník v cestovním ruchu, logistik v dopravě, přepravě, logistik skladových operací.

Střední vzdělání s výučním listem:

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

studium denní, délka studia: 3 r.
Cílem oboru je zvládnout provádění oprav silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků, obsluha základních diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. Součástí oboru je získání řidičského oprávnění sk. B a C.

23-55-H/02 Karosář

studium denní, délka studia: 3 r.

Cílem oboru je zvládnutí ručního tváření a spojování plechů, provádění základních nátěrů plechů a částí karoserií. K nezbytným dovednostem patří svařování plamenem či el. obloukem v ochranné atmosféře. Součástí oboru je získání řidičského oprávnění sk. B.

36-52-H/01 Instalatér

studium denní, délka studia: 3 r.
Cílem vzdělávání je příprava na samostatné vykonávání instalatérských prací, což je montáž, údržba vnitřních rozvodů vody, kanalizace, topení, plynu v objektech občanské, případně průmyslové výstavby. Součástí oboru je získání svářečského průkazu pro svařování plamenem.

36-67-H/01 Zedník

studium denní, délka studia: 3 r.
Cílem oboru je získání znalostí o používaných materiálech a stavebních technologiích. Absolvent umí vyzdívat, osazovat stavební prefabrikáty, provádět omítky, jednoduché izolatérské, betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce. Žák ovládá dokončovací práce na stavbách.

65-51-H/01 Kuchař číšník

studium denní, délka studia: 3 r.

Cílem vzdělávání je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na pohostinství, resp. úsek technologie přípravy jídel, úsek obsluhy. Těžiště je v osvojování odpovídajících profesních dovedností a návyků, nutných pro různorodé provozní jednotky. Možnost absolvování barmanského kurzu.

66-51-H/01 Prodavač

studium denní, délka studia: 3 r.
Cílem vzdělávání je orientovat vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu a připravit je na povolání prodavač tak, aby po absolutoriu mohli samostatně a odpovědně pracovat ve všech typech obchodních jednotek.

66-53-H/01 Operátor skladování

studium denní, délka studia: 3 r.

Cílem vzdělávání je poskytnout žákům určité množství všeobecných i odborných poznatků a dovedností potřebných pro jejich uplatnění v různých typech velkoskladů. Absolventi se uplatní v logistických centrech.

69-51-H/01 Kadeřník

studium denní, délka studia: 3 r.
Cílem oboru je příprava pracovníků schopných poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby, poskytovat odborné poradenství v oboru vlasové kosmetiky.