Search
Close this search box.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. Edvarda Beneše

Jsme škola s regionální působností a nabízíme široké spektrum středního vzdělávání s maturitní zkouškou nebo učebních oborů v oblasti služeb a řemesel jak pro dívky, tak i pro chlapce s ukončeným základním vzděláním.

Ve výchovně vzdělávacím procesu je velký důraz kladen na rozvíjení schopností žáků k osvojení vědomostí a odborných dovedností, které žáci získávají v prostorách školy i na více než 70 smluvních pracovištích.

Pedagogický sbor působí na žáky profesionálně tak, aby v budoucnu na trhu práce obstáli co nejlépe.
Škola má funkční systém práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a metodiku práce s neúspěšnými žáky.

Škola je moderně vybavena, disponuje kvalitní ICT technikou a profesionální školní restaurací určenou pro stravování žáků.

Proč

si nás vybrat?

SOŠ a SOU Kladno, nám. Edvarda Beneše má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Studenti u nás najdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro budoucí profesní život.

Studijní obory

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

37-42-M/01 - Logistické a finanční služby

Obor je určen pro chlapce i dívky.

Absolventi získají základní kvalifikaci v oborech: logistiky, finančnictví, poštovnictví a přepravy, cestovního ruchu, administrativy a správy, obchodu, ekonomiky a managementu.

68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost

Obor je určen pro chlapce i dívky.
Absolventi získají základní kvalifikaci pro budoucí uplatnění jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy, v oblasti samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech či v soukromé sféře.

75-41-M/01 Sociální činnost

Obor je určen pro chlapce i dívky.
Absolventi získají základní kvalifikace pro budoucí uplatnění jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým.

66-41-L/01 Obchodník

Obor je určen pro chlapce i dívky.
Absolventi získají základní kvalifikace pro budoucí uplatnění v organizacích a podnicích v oddělení nákupu a prodeje zboží, například jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač, zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje.

78-42-M/06 Kombinované lyceum

Obor je určen pro chlapce i dívky.
Jedná se o obor, který žáky připravuje pro budoucí studium na vysoké škole. Pokud se žák nemůže rozhodnout, jaký směr chce v budoucnu studovat nabízí tento obor další 2 roky navíc pro toto rozhodnutí. Studium je organizováno způsobem, kdy je v prvních dvou letech zaměřeno na všeobecně vzdělávací předměty a teprve ve 3. ročníku se žák rozhoduje, zda bude pokračovat humanitním či přírodovědným směrem.

64-41-L/51 Podnikání (nástavba)

Obor je určen pro chlapce i dívky, kteří již získali výuční list a chtějí ve studiu pokračovat. Tento obor škola nabízí v denní i dálkové formě.

Absolvent bude vykonávat činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení jako pracovník poštovního provozu a přepravy, pracovník přepážky a referent v bance, směnárně, pojišťovně, na poště, samostatný finanční poradce, obchodní zástupce logistické firmy, firemní recepč- ní, pracovník v cestovním ruchu, logistik v dopravě, přepravě, logistik skladových operací.

65-41-L/51 Gastronomie

Obor je určen pro chlapce i dívky, kteří již získali výuční list a chtějí ve studiu pokračovat.
Absolventi získají základní kvalifikace pro budoucí uplatnění v oblastech řízení provozních činností ve společném stravování, v oblastech gastronomie se uplatní jako výkonní a provozní pracovníci, vedoucí výrobního i odbytového střediska či kontrolní zaměstnanci a specialisté cateringových služeb.

Střední vzdělání s výučním listem:

65-51-H/01 Kuchař-číšník

Obor je určen pro chlapce i dívky.
Absolventi získají základní kvalifikace pro budoucí uplatnění jako kuchař – ovládají technologické postupy výrobků teplé a studené kuchyně, přípravu moučníků i nápojů, včetně kalkulací cen a způsoby správného skladování nebo číšník – ovládají techniku jednoduché či složité obsluhy, naučí se sestavovat nabídkové lístky, dokáží obsluhovat moderní technologická zařízení, organizovat gastronomické akce.

66-51-H/01 Prodavač

Obor je určen pro chlapce i dívky.
Absolventi získají základní kvalifikace pro budoucí uplatnění prodavače nebo ve funkci pokladníka pokladny v obchodech, ve středně velkých nebo velkých obchodních provozovnách. Absolvent připraví zboží k prodeji, vystaví zboží, ovládá techniku prodeje zboží různého sortimentu a poradenskou činnost. Obsluhuje různé pokladní systémy, provádí hotovostní a bezhotovostní platby v české i jiné měně.

66-52-H/01 Aranžér

Obor je určen pro chlapce i dívky.

Absolventi získají základní kvalifikace pro budoucí
uplatnění při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních
akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní, stánků na výstavách a
prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb. Uplatnění najde také v
reklamních firmách a agenturách.